Điều này là một kho lưu trữ của calo và dinh dưỡng thông tin cho thực phẩm khác nhau hơn 5000. Bạn có thể quan tâm trong việc tìm kiếm trọng lượng lý tưởng của bạn, hoặc số lượng calo một thực phẩm có, bằng cách duyệt hoặc tìm kiếm.

Trang web này nhằm mục đích là một nguồn thông tin đầy đủ calo cho các loại thực phẩm phổ biến nhất. Nó là một thực tế mặc dù, rằng rất nhiều thực phẩm giống và cách nấu ăn làm cho nó khó khăn cho dữ liệu của chúng tôi để được chính xác. Do đó, truy cập calo nên được sử dụng để tính toán lượng calo, protein, carbohydrate, vitamin và chất dinh dưỡng khác, chỉ dành cho giáo dục sử dụng. Nếu bạn có một điều kiện y tế, hoặc lý do sức khỏe để biết có bao nhiêu calo trong mỗi thực phẩm, xin vui lòng liên hệ với bác sĩ của bạn để được giúp đỡ.

lịch 2020

Bao nhiêu calo