Trọng lượng lý tưởng

Tính toán của bạn Trọng lượng lý tưởng, dựa trên trọng lượng hiện tại của bạn và chiều cao. Tìm hiểu thể loại trọng lượng của bạn bằng cách điền vào mẫu dưới đây:

Đặt này vào trang web hoặc blog của bạn

Máy tính trọng lượng lý tưởng là một công cụ thô với các cơ hội tuyệt vời của lỗi. Không sử dụng các kết quả để đưa ra quyết định là sức khỏe liên quan. Truy cập vào bác sĩ của bạn cho điều đó.