Personvern

Hver forespørsel til dette nettstedet er logget av statistiske årsaker. Du kan spores mellom sidevisninger og besøk. Dette nettstedet inneholder informasjonskapsler og andre data som kan identifisere deg og husker dine preferanser. Vi deler ikke personlig informasjon med tredjeparter, eller gjør vi lagrer informasjon om ditt besøk enn å analysere og optimere innholdet og leseopplevelse gjennom bruk av informasjonskapsler. Du kan deaktivere bruken av cookies på når som helst ved å endre innstillingene for bestemte lesere. Informasjon som webleseren sender til dette nettstedet kan logges. Dette inkluderer din IP-adresse, URL-adresse, nettleser brukeragent og informasjonskapsler. Loggene kan holdes alltid.

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler til å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk til denne nettsiden. Google bruk av D.A.R.T-informasjonskapselen gjør det og dets partnere å vise annonser på dette nettstedet og/eller andre nettsteder på Internett. Brukere kan velge bort bruken av D.A.R.T-informasjonskapselen ved å gå google.com/privacy_ads.html

Denne personvernserklæringen kan endres uten varsel og var sist oppdaterte 26 September 2014. For mer informasjon Kontakt oss


Each request to this website is logged for statistical reasons. You may be tracked between page views and visits. This site stores cookies and other data on your computer that can identify you and remember your preferences. We do not share personal information with third parties nor do we store any information about your visit other than to analyze and optimize your content and reading experience through the use of cookies. You can turn off the use of cookies at anytime by changing your specific browser settings. Any information that your web browser sends to this site may be logged. This includes your IP address, page url, browser user agent, and cookies. Logs may be kept forever.

Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s prior visits to this website. Google use of the D.A.R.T cookie enables it and its partners to serve ads to this website and/or other websites on the Internet. Users may opt out of the use of the D.A.R.T cookie by visiting google.com/privacy_ads.html

This privacy policy is subject to change without notice and was last updated 26 September 2014 . For more information contact us